Market coupling to mechanizm alokacji zdolności przesyłowych, w ramach którego wymiana handlowa pomiędzy obszarami rynkowymi jest ustalana w procesie obrotu energii na giełdach energii na bazie ofert złożonych przez uczestników rynku oraz z wykorzystaniem zdolności przesyłowych wyznaczonych przez operatorów.

 

W mechanizmie market coupling, ceny dla każdego obszaru rynkowego mają być wyznaczane w sposób skoordynowany, a alokacja zdolności przesyłowych ma się odbywać na podstawie różnicy cen pomiędzy poszczególnymi obszarami rynkowymi (giełdami energii).

 

Mechanizm market coupling, mając dostęp do wszystkich ofert handlowych zgłoszonych na giełdy w ramach zorganizowanego rynku dnia następnego, wyznacza w oparciu o przybliżony model sieci przesyłowej wykorzystywany do celów handlu transgranicznego transakcje generujące najwyższą nadwyżkę rynkową.

 

Uczestnicy rynku nie dokonują rezerwacji zdolności przesyłowych na potrzeby realizacji swoich transakcji, a jedynie dokonują transakcji zakupu/sprzedaży energii na rynku, do którego są geograficznie przypisani (patrz: Raport Prezesa Jrzędu Regulacji Energetyki, Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe, 26 czerwca 2015).

 

Market coupling to zatem model aukcji niejawnych łączących obrót prawami przesyłowymi i energią elektryczną, który udostępnia i wycenia zdolności przesyłowe odzwierciedlając ich wartość w cenie energii elektrycznej. 

 

Mechanizm ten umożliwia bezpośrednie powiązanie zarządzania ograniczeniami z hurtowym rynkiem energii.

 

W prowadzonym obecnie w Europie procesie budowy wspólnotowego rynku energii, market coupling jest modelem docelowym dla rynku dnia następnego (RDN). W Polsce transakcje market coupling odbywają się w oparciu o rynek dnia następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Market coupling jest stosowany w przypadku połączenia SwePol Link.