Regulamin Korzystania z Serwisu
sobota, 24 stycznia 2009 23:48


Regulamin Korzystania

z Serwisu Internetowego

www.ochronaklimatu.com


§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.ochronaklimatu.com (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
2.Z chwilą wejścia na stronę osoba przeglądająca zasoby Serwisu staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług. Usługi serwisu są adresowane i świadczone na zasadzie business-to-business (B2B).
3. Poprzez usługi Serwisu rozumie się możliwość wejścia na stronę Serwisu, przeglądania jego zasobów, pobierania lub kopiowania materiałów Serwisu a także inne działania dozwolone prawem, z wykorzystaniem zasobów Serwisu (dalej: Usługi). Przewiduje się stopniowe poszerzanie funkcjonalności Serwisu – w takim przypadku termin Usługi będzie obejmował także nowo uruchomione funkcjonalności.
4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Michał Głowacki, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (zwany dalej Administratorem), Kancelaria Radcy Prawnego Michał Głowacki, ul. Grota-Roweckiego 4/5 lok. 18, 98-355 Działoszyn, Telefon: 606 97 01 69, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Organ rejestrowy: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach, numer wpisu KL-K-821, NIP: 637-132-97-89, REGON: 276747995
5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a w przypadku niektórych usług także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 2. CEL I PRZEDMIOT SERWISU
Celem Serwisu jest popularyzacja, promocja i upowszechnianie znajomości zagadnień prawnych dotyczących ochrony klimatu w drodze publikacji elektronicznych, a także skupianie społeczności osób zainteresowanych tą tematyką. Przedmiotem Serwisu jest analiza rozwiązań prawnych związanych z ochroną klimatu.
§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki, jakie mogą powstać w wyniku korzystania z Serwisu, w tym stosowania się do treści zawartych w jakichkolwiek materiałach opublikowanych w Serwisie. Użytkownik, o ile uzna je za przydatne i wiarygodne, może z nich korzystać, na warunkach określonych w Regulaminie, na swoją własną wyłączną odpowiedzialność.
2. Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu z Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niemożność korzystania z usług Serwisu.
6. Administrator ma prawo do publikacji wszelkich treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora, co do których Administrator uzna, że treści te warte są upublicznienia. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu w stosunku do Administratora jakiekolwiek roszczenia.
7. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z obowiązujących przepisów (w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.).
8. Serwis może zawierać materiały, które się zdezaktualizowały. W przypadku zmiany przepisów lub nowych sposobów interpretacji lub zaleceń, przedstawione przez w Serwisie rozwiązania, konkluzje i rekomendacje mogłyby ulec zmianie.
9. Zakres analiz nie obejmuje kwestii związanych ze zdarzeniami gospodarczymi dotyczącymi ochrony klimatu. Administrator zaleca Użytkownikom zasięgnięcie niezależnych opinii lub porad prawnych w tym zakresie.
10. Administrator nie może wydać żadnego zapewnienia co do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym danych źródłowych, informacji i innych materiałów prezentowanych w Serwisie.
11. Ostateczna odpowiedzialność za wybór materiałów i stosowanie prawa leży po stronie Użytkowników Serwisu.
12. Ewentualne przyjęcie sugerowanych w Serwisie rozwiązań powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą konsekwencji i skutków w szczególności prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz podatkowych.
13. Administrator zwraca uwagę Użytkowników na okoliczność, iż wykładnia prawa może różnić się w zależności od przyjętych założeń, metodologii, systemu wartości, w związku z powyższym Administrator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu.
14. W przedstawionych analizach i wnioskach dotyczących interpretacji oraz stosowania prawa, a także przy określaniu proponowanego podejścia Administrator kieruje się własnymi ocenami i interpretacjami. Administrator zwraca uwagę, iż nie można wykluczyć innych interpretacji i poglądów w zakresie kwestii prezentowanych w Serwisie.
15. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za stosowanie niezależnej i krytycznej zawodowej oceny w odniesieniu do wszelkich propozycji i materiałów przedstawionych w Serwisie a także za wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie.
16. Serwis prowadzony jest w oparciu o założenie, że zawarte w nim informacje będą wykorzystywane przez osoby z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, znajomością prawa oraz zagadnień ekonomicznych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za fachową, niezależną i krytyczną ocenę materiałów zawartych w Serwisie, jak również za wszystkie decyzje podjęte w oparciu o zawarte w niej materiały lub ich brak.
17. Administrator zachowuje prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkiego, co zostało przez Administratora opracowane i zamieszczone w Serwisie.
18. Serwis służy wyłącznie celom określonym w Regulaminie i w związku z tym nie należy go wykorzystywać w żadnym innym celu lub udostępniać jakimkolwiek stronom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.
19. Procedura zakupu subskrypcji jest dwustopniowa: w pierwszej kolejności obejmuje rejestrację w Serwisie a następnie, po potwierdzeniu przez Serwis tej rejestracji, wybór przez Użytkownika planu subskrypcyjnego. Użytkownik, który na uiszczoną opłatę chce otrzymać fakturę, powinien wypełnić odpowiedni formularz wraz ze wskazaniem danych do faktury. W takim przypadku po wpływie należności na rachunek bankowy Administratora wystawiana jest faktura, która jest przesyłana na adres Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie i przesyłane faktur w formie elektronicznej w formacie pdf.
20. Postanowienia Regulaminu w odniesieniu do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu odpowiednich przepisów, nie obowiązują w zakresie, w jakim byłyby sprzeczne z przepisami dotyczącymi obrotu konsumenckiego.
§ 4. ZMIANY REGULAMINU
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane przez Serwis na bieżąco.
2. Po opublikowaniu przez Serwis zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż wejście na stronę Serwisu lub jakakolwiek czynność w Serwisie, dokonane po opublikowaniu zmian, jednoznaczne są z ich bezwarunkową akceptacją przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
2. Serwis prowadzony jest w języku polskim. Niektóre wybrane materiały Serwisu mogą być publikowane w językach obcych.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Usług Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Administratora Serwisu.
 
 
 

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.