Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 (Dz.U. L 163 z 15.6.2013, s. 1) stanowi akt prawny silnie powiązany z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 714/2009 oraz rozporządzeniem REMIT.

 

Wzajemna relacja tych trzech aktów prawnych może wywoływać wątpliwości, gdyż każde z nich określa szczegółowe wymagania w zakresie publikacji danych o dostępności sieci, mocy wytwórczych oraz połączeń transgranicznych, jak również obciążeń i wyłączeń elementów sieci.

  

W zakresie rozporządzenia nr 714/2009 odpowiednie wymogi są zawarte w art. 15 oraz punkcie 5 Załącznika I do rozporządzenia.

  

Natomiast rozporządzenie Komisji nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej zawiera zapis, iż zostało ono przyjęte na podstawie ww. rozporządzenia 714/2009, uzupełnia je i stanowi jego integralną część. W konsekwencji wszelkie zawarte w innych przepisach odesłania do rozporządzenia 714/2009 powinny być rozumiane jako odnoszące się również do wymienionego rozporządzenia 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej.

 

Z kolei art. 4 ust. 4 REMIT uznaje publikację informacji wewnętrznej dokonaną zgodnie z rozporządzeniem 714/2009 lub wytycznymi i kodeksami sieci przyjętymi jego podstawie za „jednoczesne, kompletne i skuteczne” podanie tej informacji do wiadomości publicznej.

  

Mając powyższe na uwadze zasadny będzie wniosek, iż rozporządzenie nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. może być uznane za „wytyczne przyjęte na podstawie rozporządzenia 714/2009 a publikacja danych o rynku energii zgodnie z rozporządzeniem nr 543/2013 będzie stanowić „jednoczesne, kompletne i skuteczne” podanie tej informacji do wiadomości publicznej w rozumieniu REMIT.

  

Z uwagi na powyższe powiązania procedury publikacji informacji wewnętrznych na podstawie REMIT powinny uwzględniać okoliczność wydania nowego rozporządzenia nr 543/2013 i być odpowiednio dostosowane. Brak powyższych dostosowań wywołuje ryzyko zarzutów nieprawidłowej implementacji reżimu publikacji informacji wewnętrznych na rynku energii elektrycznej.