Kancelaria Głowacki
Orzecznictwo podatkowe
Odroczona zamiana EUA na CER – termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
czwartek, 29 kwietnia 2010 09:48


Ten przykład pokazuje, iż transakcja „zamiany” EUA na CER  bardziej komplikuje rozliczenie VAT, niż np. dwie odrębne transakcje sprzedaży. Chodzi oczywiście o transakcję, gdzie np. polska firma dostarcza EUA (np. 10 000) jednorazowo a kontrahent unijny dostarcza CER „w ratach” (np. w pięciu równych rocznych ratach po 2000).

 

Jednakże biorąc pod uwagę, iż o charakterze umowy decydują (także dla organów fiskalnych) zgodny zamiar stron i cel umowy, takie formalne tylko rozbicie uzgodnionej transakcji na dwie odrębne umowy, także nie wydaje się do końca zabezpieczać przed ryzykiem uznania, iż w zakresie VAT obowiązek podatkowy z tytułu nabycia z zagranicy 10 000 CER (jako importu usług) powstanie w polskiej firmie od razu z chwilą wydania EUA (praw będących przedmiotem zamiany).

Data wydania przez polską firmę EUA (świadczenie rzeczowe) jest w tym przypadku kwalifikowana, jako moment dokonania zapłaty za nabywane usługi (całość importowanych  CER).

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Kolejna odsłona spektaklu: transakcja dotycząca EUA, CER, ERU – koszt pośredni/bezpośredni
środa, 28 kwietnia 2010 20:02

Spółka sprzedaje EUA w grudniu 2008, równocześnie zakupuje CER, rozliczenie bezgotówkowe (kompensata), spread ponad 3 EUR. Zakupione CER zostają wykorzystane częściowo do rozliczenia emisji za 2008 r. (w kwietniu 2009) oraz częściowo za 2009 (w kwietniu 2010).

 

Dokumentując transakcję spółka wystawiła w grudniu 2008 roku fakturę na sprzedaż EUA na rzecz podmiotu z spoza UE i zaewidencjonowała przychód z tego tytułu. Jednocześnie ujęła w księgach rachunkowych w pozycji Środki Trwałe na podstawie umowy i dowodów wewnętrznych, koszty zakupu CER, które faktycznie wpłynęły na rachunek Spółki.

 

Kiedy powinien być zaliczony w koszty podatkowe zakup jednostek CER?

 

Spółka uważała, że:

1) w momencie uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia lub

2) w roku podatkowym, za który wykorzystano CER do rozliczenia własnej emisji

 

- czyli w powyższym przykładzie częściowo w 2008 i częściowo w 2009.

 

Wszystko wskazuje jednak na to, iż całość CER powinna zostać zaliczona w koszty podatkowe w roku 2008.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Jeszcze o terminie potrącalności kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem CER
piątek, 05 marca 2010 12:28


W publikacji „Zakup EUA, CER i ERU jako koszt pośredni podlegający wliczeniu w koszty w dacie otrzymania faktury” zwracałem uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 listopada 2008 r. sygn. IBPB3/423-771/08/BG

(źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip), który uznał za prawidłowe stanowisko, iż konstrukcja prawna systemu handlu emisjami powoduje, iż zakup uprawnień do emisji – czy to w formie EUA, czy CER czy ERU – w określonych okolicznościach może stanowić koszt pośredni prowadzenia działalności przez podatnika. Wg tej interpretacji taka kwalifikacja kosztów związanych z nabyciem uprawnień EUA oraz jednostek redukcji emisji CER lub ERU oznacza, że powinny one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (tj. dacie otrzymania faktury przez Spółkę) a nie w momencie zapłaty (ewentualnie potrącenia).

 

Warto odnotować, iż również w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2009 r. sygn. IBPBI/2/423-1122/08/MS (źródło: www.mofnet.gov.pl) Izba Skarbowa w Katowicach wskazała, iż „dzień, na który jednostki poświadczonej redukcji CER zostaną ujęte w księgach rachunkowych, będzie stanowić dla spółki dzień potrącalności kosztów uzyskania przychodów w wysokości iloczynu zakupionych jednostek i ceny nabycia jednostki, bez względu na fakt, iż dla celów bilansowych będą one rozliczane w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne”.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Opłata za wydanie uprawnień do emisji CO2 – data potrącalności kosztu podatkowego
piątek, 27 listopada 2009 19:23


Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzący instalację, któremu przyznano uprawnienia do emisji CO2, uiszcza opłatę w wysokości równej iloczynowi liczby uprawnień do emisji przyznanych na pierwszy rok okresu rozliczeniowego i, obowiązującej w roku poprzednim, jednostkowej stawki opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest płatna w dwóch ratach.


Wywołuje to znaczne wątpliwości w zakresie potrącalności tego kosztu podatkowego w świetle art. 15 ust. 4 i art. 15 ust. 4(d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Także interpretacje służb skarbowych, czy wskazana opłata jest kosztem pośrednim czy bezpośrednim, są rozbieżne. Poniżej garść wskazówek na powyższy temat.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Zakup EUA, CER i ERU jako koszt pośredni podlegający wliczeniu w koszty w dacie otrzymania faktury
środa, 08 lipca 2009 12:53


Konstrukcja prawna systemu handlu emisjami powoduje, iż zakup uprawnień do emisji – czy to w formie EUA, czy CER czy ERU – w określonych okolicznościach może stanowić koszt pośredni prowadzenia działalności przez podatnika.

Taka kwalifikacja kosztów związanych z nabyciem uprawnień EUA oraz jednostek redukcji emisji CER lub ERU oznacza, że powinny one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (tj. dacie otrzymania faktury przez Spółkę) a nie w momencie zapłaty (ewentualnie potrącenia).

Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.