Kancelaria Głowacki
Czego można się spodziewać w perspektywie średnioterminowej w EU ETS
wtorek, 13 marca 2012 07:00


Nie należy się raczej oczekiwać aby Polska w pojedynkę była w stanie przez dłuższy czas blokować wspólne zamierzenia pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie długoterminowej polityki ochrony klimatu.

Jeżeli tak, to przyjrzyjmy się czego można się spodziewać się w najbliższym czasie w tym zakresie.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Kto pierwszy ten lepszy – nowa zasada przydziału uprawnień do emisji z unijnej rezerwy i „wczesne aukcje”: dwie sprawy do ścisłego monitoringu
poniedziałek, 12 marca 2012 05:00

 

Aby polskie przedsiębiorstwa mogły skorzystać z unijnej rezerwy uprawnień do emisji dla nowych lub rozbudowywanych instalacji potrzebna jest pilna nowelizacja przepisów. To samo dotyczy możliwości zakupu w 2012 r. uprawnień do emisji trzeciego okresu rozliczeniowego na polskiej platformie aukcyjnej.

 

Przeczytaj cały artykuł…
 
Co dokładnie uchwalił Komitet ITRE w dniu 28 lutego 2012 r. w sprawie wycofania uprawnień do emisji z EU ETS
poniedziałek, 05 marca 2012 05:00

Pozornie wygląda na to, że głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) w dniu 28 lutego 2012 r. niewiele zmieniło jeżeli chodzi o bezpośredni i natychmiastowy wpływ na uczestników rynku emisji.

Jednakże analiza dokładnych zapisów uchwały ITRE oraz uwzględnienie kontekstu funkcjonowania procedur organów Unii Europejskiej wskazuje, iż rusza i rozpędza się machina, którą potem może być trudno zatrzymać.


Na końcu zaś może się okazać, iż polscy emitenci staną w obliczu znacznie wyższych cen uprawnień do emisji i na tym etapie niewiele można już na to poradzić.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Jak przygotować się do handlu emisjami SO2 i NOx
czwartek, 02 lutego 2012 18:11


W grudniu 2011 r. Minister Środowiska Marcin Korolec podtrzymał projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania i skierował go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Projekt tej ustawy upubliczniono stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Aby nie być zaskoczonym, warto w przedsiębiorstwach podjąć odpowiednio wcześnie działania przygotowujące firmę do udziału w systemie. Co zatem jest pilnie do zrobienia?

Przeczytaj cały artykuł…
 
Reżim pomocy publicznej dotyczącej derogacyjnego przydziału uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej – niewykonalny dla beneficjentów?
piątek, 13 stycznia 2012 21:20

Wartość rynkowa uprawnień do emisji przydzielonych nieodpłatnie na podstawie art. 10c Dyrektywy 2003/87/WE nie może przekroczyć ogólnej wartości inwestycji podjętych przez beneficjenta – na poziomie grupy kapitałowej.
Jeżeli ogólne koszty inwestycyjne przekraczają wartość rynkową uprawnień do emisji przydzielonych nieodpłatnie, beneficjenci darmowych EUA będą zobowiązani przenieść jednostki do specjalnego mechanizmu, który będzie finansował inne inwestycje ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

Tak przynajmniej wynika z niedawno opublikowanego projektu Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zasad pomocy publicznej w kontekście Unijnego Systemu Handlu Emisjami (draft Commission Communication Guidelines on Certain State Aid Measures in the Context of the Greenhouse Gas Emission Allowance Trading Scheme Post 2012).

Wydaje się, iż kwestia pomocy publicznej może okazać się decydująca dla rozstrzygnięcia, czy derogacyjne nieodpłatne uprawnienia do emisji w ogóle zostaną przyznane, co z kolei, biorąc pod uwalę skalę problemu obejmującego, oprócz Polski, również kilka innych krajów UE, może okazać się bardzo istotne dla kształtowania się trendów cenowych na właściwych rynkach.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Czego brakuje w nowym projekcie ustawy o handlu emisjami SO2 i NOx
środa, 07 marca 2012 23:37


Przyszły obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu na pewno nie będzie miał takiej skali jak handel uprawnieniami do emisji CO2. Wynika to z faktu, iż handel uprawnieniami do emisji CO2 ma charakter paneuropejski (w przeciwieństwie do krajowego tylko handlu SO2 i NOx) a ponadto krąg potencjalnych uczestników systemu obrotu CO2 jest znacznie szerszy niż analogiczny system dla dwutlenku siarki i tlenków azotu.


W systemie obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych mogą brać udział w zasadzie wszystkie podmioty bez specjalnych ograniczeń (poza założeniem rachunku w rejestrze) natomiast system obrotu uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu jest ograniczony do podmiotów objętych tym systemem czyli emitentów. Tylko takie podmioty będą mogły handlować uprawnieniami do emisji SO2 i NOx (patrz art. 15 ust. 1 projektu ustawy: „Nabywcą uprawnień do emisji może być wyłącznie operator”).


Przy wszystkich odmiennościach obu systemów obrotu nie oznacza to jednak, iż niemożliwe jest wykorzystanie doświadczeń w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do wdrożenia nowego krajowego systemu obrotu tlenkami azotu i dwutlenku siarki.

Dotyczy to zarówno zagadnień cywilno-prawnych, jak i podatkowych a także z zakresu rachunkowości.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Wybrane zagadnienia związane z wymogami uczestnictwa w Rynku Towarowym GPW
środa, 22 lutego 2012 17:59

Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie analizy regulaminów rynku obrotu towarami giełdowymi organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (POEE GPW), zwrócenie uwagi na niektóre, wybrane obowiązki wynikające z ewentualnego przystąpienia do wskazanego rynku a także odpowiednią alokację przez podmiot starający się o uczestnictwo w Giełdzie obowiązków i odpowiedzialności związanych z przystąpieniem do Rynku Towarowego GPW w niezbędnych procedurach wewnętrznych.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Uprawnienia do emisji jako instrument finansowy na podstawie projektu zmian Dyrektywy MiFID
poniedziałek, 23 stycznia 2012 05:12

Aktualnie dyrektywa MiFID regulująca podstawy działania rynków finansowych nie znajduje zastosowania do obrotu uprawnieniami do emisji na wtórnym rynku spot. Poniżej omówienie ważniejszych zmian strukturalnych i tendencji na rynku uprawnień do emisji, które spowodują projektowane zmiany legislacyjne.

Przeczytaj cały artykuł…
 
Wybrane obowiązki implementacyjne związane z wejściem w życie rozporządzenia REMIT
środa, 11 stycznia 2012 21:44

Oprócz obowiązku przestrzegania wymogów objętych rozporządzeniem REMIT, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych określających m.in. zasady i tryb publikacji informacji wewnętrznych, w tym osoby odpowiedzialne w tym procesie.

Wewnętrzne procedury powinny ustanowić w szczególności tzw. „chińskie mury” w celu uniemożliwienia zawierania transakcji na podstawie posiadania informacji wewnętrznych. Procedury te powinny w szczególności określać:

a. jak informacja wewnętrzna jest identyfikowana,  

b. jak jest zorganizowany proces publikowania informacji zewnętrznych,

c. w jaki sposób zapewnia się poufność informacji wewnętrznych w przypadku, gdy publikacja informacji wewnętrznych została opóźniona,

d. w jaki sposób zapewnia się, iż na podstawie informacji wewnętrznych przed ich publikacją nie są podejmowane decyzje handlowe.

Przy implementacji procedur należy wykorzystać opublikowane przez europejską Agencję ACER niewiążące Wytyczne, w których dokonano kilku istotnych interpretacji rozporządzenia:
a. ‘Questions & Answers on REMIT’ (wersja z 20 grudnia 2011),
b. ‘Guidance on the application of the definitions set out in Article 2 of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency’ 1 edycja z 20 grudnia 2011 r.

Tym niemniej wskazane Wytyczne ACER stanowią wstępne podejście do problemu i zdecydowanie nie rozwiązują wszystkich problemów jakie stawia obecnie uczestnikom hurtowego obrotu energią rozporządzenie REMIT.


Subscribe
Przeczytaj cały artykuł…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 21

Szukaj

Copyright © 2009 - 2018 Michał Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z Portalu podlega Regulaminowi.