Spis treściBanking i borrowing w odniesieniu do uprawnień do emisji (EUA) jest przewidziany – jak wiadomo - w EU ETS.

 

Warto odnotować, iż takie możliwości są również uwzględnione w nowych projektach ustaw mających na celu utworzenie systemu handlu emisjami w Stanach Zjednoczonych (tzw. ustawy Waxman – Markey oraz Boxer – Kerry).

 

Ustawy te proponują również interesującą możliwość – nie przewidzianą w Dyrektywie 2003/87/WE – „borrowing with interest” (pożyczki uprawnień z przyszłych okresów wraz z zapłatą "odsetek").

 

 

Stosownie do projektu ustawy Boxer – Kerry banking polega na tym, że uprawnienie do emisji może być użyte w celu spełnienia wymagań systemu nie tylko w roku wydania uprawnienia lecz również w każdym kolejnym – w stosunku do roku wydania uprawnienia - roku kalendarzowym.

 

Borrowing natomiast jest użyciem uprawnienia w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok wydania uprawnienia.

 

Jak jest w UE

 

Odnośnie bankingu w Unii Europejskiej, to w systemie regulowanym Dyrektywą 2003/87/WE już przesądzono, iż EUA z drugiego okresu rozliczeniowego mogą być używane nie tylko w roku wydania uprawnienia i w każdym z kolejnych lat II okresu rozliczeniowego ale również w III okresie rozliczeniowym.

Tak więc – kierując się celem stabilności systemu handlu - określono perspektywę aż do roku 2020 (pomijam w tym miejscu ułomności polskiej ustawy w tym zakresie – patrz na ten temat odrębne analizy: banking i borrowing).

 

Natomiast borrowing w praktyce EU ETS wykorzystuje fakt określenia terminów:


- rozliczenia uprawnień na 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni oraz


- wydania uprawnień na dany rok do 28 lutego tego roku.

 

Takie ułożenie „harmonogramu” umożliwia pokrycie np. emisji za 2009 r. przydziałem za 2010 otrzymanym do 28 lutego 2010 r.