Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2019 r. poz. 42. 

Proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy był długotrwały - pierwsza wersja projektu jest oznaczona datą 16 marca 2017 r.

 

Wcześniejszy mechanizm wsparcia operacyjnego w zakresie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - uzależniony od wielkości produkcji i bazujący na formule świadectw pochodzenia - przestał funkcjonować z dniem 31 grudnia 2018 r.

 

System ten był stosowany w latach 2007-2012 a poprzez nowelizację ustawy - Prawo energetyczne uchwaloną w 2014 roku przywrócono oraz przedłużono jego funkcjonowanie do końca 2018 roku. 

 

Jak podniesiono w uzasadnieniu projektu z 16 marca 2018 r., dla zapewnienia stabilności wsparcia oraz długofalowego planowania działań inwestycyjnych w obszarze wysokosprawnej kogeneracji niezbędne jest podjęcie środków zapewniających gwarancję niezmienności wsparcia w okresie niezbędnym do zwrotu poniesionych przez inwestorów nakładów inwestycyjnych.

 

Ze względu na uwarunkowania inwestycyjne zaproponowano piętnastoletni okres wsparcia.

 

Wg cyt. dokumentu intencją jest zapewnienie spójności okresów wsparcia z analogicznymi rozwiązaniami przyjętymi w obszarze mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

 

Nowy system opierać się ma o rozwiązania aukcyjne (w formule „pay as bid”).

 

Wg oceny zawartej w uzasadnieniu projektu, zaproponowany system aukcyjny jest zgodny z wewnętrznym rynkiem energii.

 

Stosownie do zasad udzielania pomocy publicznej obowiązujących od 1 lipca 2014 roku w Unii Europejskiej (w tym Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020” - EEAG)) od 1 stycznia 2017 roku pomoc przyznaje się w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji na podstawie jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów.

 

W przyjętym mechanizmie aukcyjnym każdy z inwestorów przedstawiać będzie jedną ofertę w ramach aukcji.

 

Wygrywać mają oferty o najniższych cenach ofertowych (jednostkowy poziom premii za wytworzenie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji).

 

Aukcje będą ogłaszane, przeprowadzane i rozstrzygane przez Prezesa URE analogicznie jak w przypadku systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, z tym iż z uwagi na specyfikę wysokosprawnej kogeneracji przewidziane są następujące modyfikacje:


- aukcje prowadzone będą w formie elektronicznej (przy udziale Internetowej Platformy Aukcyjnej) lub w postaci tradycyjnej (papierowej) z uwagi na dużo mniejszą podaż projektów spodziewanych w ramach systemu wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji w porównaniu do systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ograniczenie kosztów tworzenia aplikacji elektronicznej),


- wskazany zostanie minimalny i maksymalny czas przeprowadzenia sesji aukcji (od 3 do 10 dni roboczych), co pozwoli na właściwe przygotowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia oferty w ramach aukcji,


- wartość zabezpieczenia zostanie ustalona na poziomie 30 zł/kW mocy zainstalowanej elektrycznej dla wszystkich typów jednostek wysokosprawnej kogeneracji,


- opracowany przez Prezesa URE Regulamin aukcji zawierać będzie wzór formularza zgłoszeniowego do aukcji,


- ostatecznym terminem na modyfikację oferty będzie dzień poprzedzający dzień zakończenia sesji aukcji, natomiast wycofanie oferty może nastąpić maksymalnie do godziny przed zamknięciem terminu sesji aukcji,


- inwestorzy będą mieć maksymalnie 60 miesięcy na wybudowanie jednostki wysokosprawnej kogeneracji, bez względu na typ instalacji,


- Prezes URE poinformuje Ministra Energii o wyniku aukcji w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji (wydłużenie terminu z uwagi na rezygnację z elektronicznego charakteru aukcji).

 

Mechanizm wsparcia zakłada stworzenie odrębnych uregulowań dla nowych i istniejących jednostek kogeneracji a także dla instalacji o mocy do 1 MW (patrz tabela - źródło: Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - KPRM BIP).

 

 

Nowe jednostki kogeneracji

Istniejące jednostki

kogeneracji

 

Instalacje o mocy

do 1 MW   

 

 
 

W zakresie nowych instalacji mechanizm opierać się będzie na modelu aukcyjnym (aukcje w formule „pay as bid”).

 

Formuła przetargowa premiuje technologie i lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest najbardziej efektywne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne.

 

W proponowanym mechanizmie aukcyjnym każdy z inwestorów przedstawiać będzie jedną ofertę w ramach aukcji.

 

Wygrywają oferty o najniższych cenach ofertowych (jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej).

 

Wprowadzenie aukcji rozliczanych według ceny ofertowej („pay as bid”) promuje wyłącznie najbardziej efektywne technologie oraz lokalizacje, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów funkcjonowania systemu.

 

Zakłada się dopuszczenie do wsparcia wszystkich istniejących instalacji, gdzie jego wysokość odpowiadała będzie luce finansowej pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, a rynkową ceną energii.

 

Powyższe rozwiązanie w odróżnieniu od zaproponowanego modelu aukcyjnego dla nowych instalacji lepiej odpowiada potrzebom istniejących instalacji, które dla utrzymania produkcji energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie wymagają stosownego wsparcia – wyeliminowane zostaje ryzyko, że istniejąca jednostka nie wygra aukcji, a tym samym nie będzie mogła utrzymać dotychczasowej produkcji.


Wysokość premii kierowanej do istniejących instalacji wysokosprawnej kogeneracji określana będzie corocznie w formie stosownego rozporządzenia.

 

Aby zapewnić, że wysokość premii jest optymalnie dostosowana do pokrycia luki finansowej pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji a ceną rynkową energii, wysokość premii będzie ustalana w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe.


Coroczne ustalanie wysokości premii umożliwi właściwe dostosowywanie jej wysokości do zmieniających się warunków rynkowych.

 

Jednocześnie dopuszcza się możliwość określania wysokości premii na poziomie 0 zł/MWh, co oznaczać będzie, że w danym roku warunki rynkowe umożliwiają instalacjom wysokosprawnej kogeneracji funkcjonowanie bez konieczności dodatkowego wsparcia.

Dla instalacji najmniejszych (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) proponuje się wprowadzenie odrębnego mechanizmu polegającego na zagwarantowaniu stałej premii do ceny energii elektrycznej (feed in premium), o z góry określonej wartości.

 

Powyższe działanie umożliwi rozwój najmniejszych instalacji poprzez zapewnienie wystarczających środków finansowych na ich funkcjonowanie, przy jednoczesnej eliminacji barier administracyjnych związanych z partycypacją w systemie wsparcia.


Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozwój instalacji wysokosprawnej kogeneracji szczególnie z sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także w sektorze komunalnym (pozwoli na wykorzystanie instalacji wysokosprawnej kogeneracji na obszarach niewielkich aglomeracji lub osiedli, a także na potrzeby budynków użyteczności publicznej).

 

Małe instalacje wysokosprawnej kogeneracji mogą też stanowić istotny wkład w rozwój koncepcji klastrów energii na obszarach wiejskich.

 

 

 

 

 

   0FBA7F4C 7E9A 4B8F 8423 8C6C37629512

   Kalendarium    

 

 

 

10 stycznia 2019 r.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji opublikowana w Dzienniku Ustaw

 

5 kwietnia 2018 r.

 

Ministerstwo Energii 5 kwietnia 2018 r. rozpoczyna  konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

 

 

 

 

   638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5

    Dokumentacja   

 

 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Dz.U. z 2019 r., poz. 19

 

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 16 marca 2018

     

   Uzasadnienie

     

   OSR

 

 

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB

    Linki    

 

 

 

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - Rządowy Proces Legislacyjny

 

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - KPRM BIP