Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Rozporządzenie FCA) stanowi podstawowy akt prawny dla instrumentów typu forward w handlu pomiędzy obszarami rynkowymi rynku energii elektrycznej w UE.

 

Przed wydaniem omawianego rozporządzenia obowiązywały reguły te nie były jednolite w Unii Europejskiej, co więcej, punktem odniesienia były granice państw członkowskich UE a nie obszary rynkowe (które, co do zasady, nie muszą się pokrywać z granicami państw członkowskich).

 

Przewidziano utworzenie jednej europejskiej platformy długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych w zakresie wymiany transgranicznej a koordynacja wyznaczania zdolności przesyłowych ma następować na poziomie regionalnym (a nie krajowym, jak dotychczas).

 

Podobnie jak w Rozporządzeniu CACM, zdolności przesyłowe mają być wyznaczane zgodnie z metodyką CNTC (Coordinated Net Transmission Capacity) a także FB (flow-based) - w przypadkach, w których zdolności przesyłowe między obszarami rynkowymi są wysoce współzależne, a podejście to jest uzasadnione ze względu na efektywność ekonomiczną.

 

Rozporządzenie zobowiązuje operatorów systemów przesyłowych (OSP) do określenia rodzaju praw przesyłowych i opracowania regionalnej metodologii wyznaczania zdolności przesyłowych.

 

Po wdrożeniu omawianego rozporządzenia fizyczne prawa przesyłu (ang. physical transmission rights - PTRs) pozostają głównym produktem w zakresie długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (patrz dla rynku polskiego Decyzja URE z dnia 16 października 2017 r. znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2), możliwa staje się jednak stopniowa ewolucja rynku w kierunku finansowych praw przesyłu typu opcja i zobowiązanie.

 

Rozporządzenie przewiduje jednolite zasady kompensacji dla uczestników rynku ze względu na działanie siły wyższej oraz w związku z koniecznością zapewnienia pracy systemu w granicach bezpieczeństwa.

 

 

 

 

   638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5

    Dokumentacja   

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych

 

Rynkowe Kodeksy Sieci na drodze do stworzenia paneuropejskiego rynku energii elektrycznej, Polski Komitet Energii Elektrycznej

 

 

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB

    Linki    

 

 

 

 

Network Code on Forward Capacity Allocation (FCA)