Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (ang. Network Code Requirements for Generators - NC RfG) jest aktem, którego zastosowanie w porządkach prawnych krajów członkowskich UE jest bezpośrednie - bez konieczności aktów implementujących.

 

Tym niemniej, na poziomie krajowym mogą zostać przyjęte bardziej rygorystyczne wymogi niż przewidziane w Kodeksie.

 

Niezależnie od powyższego, jak prawie wszystkie kodeksy sieci przyjęte przez UE, NC RfG będzie wymagał wdrożenia na poziomie krajowym.

 

Kodeks wszedł w życie 17 maja 2016 roku.

 

NC RfG wraz z NC DCC i NC HVDC należy do grupy trzech kodeksów określających wymogi w zakresie przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznej.

 

NC RfG określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci modułów wytwarzania energii (ang. Power Generating Module - PGM).

 

W tym zakresie wyróżnia on synchroniczne moduły wytwarzania energii oraz moduły parku energii, tym morskie (ang. PPM - Power Park Module).

 

Synchroniczne moduły wytwarzania energii w dotychczas obowiązujących regulacjach określano jako jednostki wytwórcze przyłączone synchronicznie do sieci, natomiast określenie modułów parku energii odnosi się do farm wiatrowych i/lub fotowoltaicznych (farmy wiatrowe są przyłączane do sieci nie synchronicznie lecz za pośrednictwem układów przekształtnikowych  - zob. Dokument wyjaśniający do Propozycji wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), PSE S.A., 17.04.2018, s. 5).

 

 

Podział modułów wytwarzania energii na typy A, B, C i D

 

 

Wymogi dla modułów wytwarzania energii zostały określone w zależności od poziomu napięcia punktu przyłączenia oraz mocy maksymalnej modułu.

 

Graniczne wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii określone są w art. 5 ust. 2 NC RfG.

 

Determinują one przypisanie modułów do poszczególnych typów: A, B, C i D.

 

Dla krajów Europy Kontynentalnej maksymalne wartości progów mocy maksymalnych, powyżej których moduł wytwarzania energii kwalifikowany jest jako moduł typu B, C, D, wynoszą odpowiednio 1 MW, 50 MW i 75 MW.

 

Progi mocy stanowią granice zakresów mocy modułów wytwarzania energii, na podstawie których są one klasyfikowane do poszczególnych typów, przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu napięcia ich punktu przyłączania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 2016/631.

 

Dla poszczególnych typów przewidziane zostały odmienne wymogi dla przyłączania do sieci, przy czym moduły typu wyższego (A<B<C<D), muszą spełniać, co do zasady, także wymogi dla modułów niższego typu (art. 14 ust. 1 , art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 NC RfG).

Oznacza to, że moduł typu D musi spełniać jednocześnie wymogi przewidziane dla modułów typu A, B i C.

 

Na mocy NC RfG Operatorzy Systemów Przesyłowych (OSP) zobowiązani zostali do opracowania propozycji tych progów na poziomie krajowym we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz OSP z krajów sąsiadujących, przy czym wartości progów w propozycji opracowanej przez OSP nie mogą ulec podwyższeniu w stosunku do zawartych w art. 5 ust. 2 NC RfG.

 

W dniu 16 lipca 2018 r. Prezes URE wydał decyzję, zatwierdzającą propozycje PSE S.A. w zakresie wartości progów mocy maksymalnych na poziomach:

 

- wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B - 0,2 MW,

 

- wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C - 10 MW,

 

- wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D - 75 MW.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

 

Dolny próg mocy dla modułów typu A wynoszący 0,8 kW został określony bezpośrednio w treści NC RfG i nie podlega zmianom.

 

Na mocy art. 5 ust. 3 NC RfG operator systemu przesyłowego nie może przedstawić propozycji dotyczącej zmiany progów wcześniej niż trzy lata od przedstawienia ww. propozycji.

 

 

Klasyfikacja wymogów wynikających z NC RfG

 

 

Wymogi NC RfG zwykle kategoryzuje się jako:

 

- wymogi wyczerpujące/wymogi ramowe,


- wymogi obowiązkowe/wymogi opcjonalne,


- wymogi ogólnego stosowania/wymogi specyficzne dla obiektu.

 

Wymogi wyczerpujące/wymogi ramowe, wymogi obowiązkowe/wymogi opcjonalne

 

Wymogi wyczerpujące NC RfG oznaczają wymogi które zostały określone w sposób kompletny już w treści samego Kodeksu, natomiast wymogi ramowe wymagają uszczegółowienia przez właściwego operatora systemu (OS) lub właściwego OSP.

 

W ramach każdej grupy obok wymogów obowiązkowych występują wymogi opcjonalne.

 

W przypadku wymogów wyczerpujących o charakterze opcjonalnym decyzja, czy należy je stosować, należy do właściwego OS lub OSP.

 

Do wymogów ramowych NC RfG, które podlegają opracowaniu przez właściwego OS/OSP należy np. określenie konkretnego parametru w przedziale wskazanym w Kodeksie.

 

Wymogi obowiązkowe właściwy OS/OSP jest zobowiązany opracować i w przypadku wymogów ogólnego stosowania przedłożyć do zatwierdzenia przez regulatora (Prezesa URE) a następnie stosować przy przyłączaniu do sieci PGM objętych stosowaniem NC RfG.

 

Wymogi ogólnego stosowania i wymogi specyficzne dla obiektu

 

Wymogi ogólnego stosowania są, co do zasady, takie same dla każdego PGM danego typu (A,B,C,D), w niektórych przypadkach rozróżnienie zależy również od rodzaju modułu: czy jest to PGM przyłączony synchronicznie do sieci czy PPM.

 

Wymogi ogólnego stosowania podlegają zatwierdzeniu przez krajowego regulatora (NC RfG wprowadził termin dwóch lat od daty wejścia w życie kodeksu (tj. do dnia 17.05.2018 r.) na przedłożenie przedmiotowych wymogów przez OSP i właściwych operatorów systemu (odpowiednio przesyłowego lub dystrybucyjnego) do zatwierdzenia krajowemu organowi regulacyjnemu (w Polsce Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki)).

 

PSE S.A. były zobowiązane do opracowania przedmiotowych wymogów zarówno jako właściwy operator systemu (dla modułów przyłączanych do sieci PSE S.A.), jak i wyznaczony operator systemu przesyłowego – dla modułów wytwarzania energii bez względu na to, do sieci jakiego operatora przyłączany jest dany moduł.

 

PSE S.A. przedstawił propozycję przedmiotowych wymogów dla polskiego rynku energii elektrycznej w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

W dokumencie zaznaczono, czy dany wymóg został opracowany przez PSE S.A. w roli operatora systemu czy jako OSP.

 

Jak podnosi ww. Dokument wyjaśniający PSE z 17 kwietnia 2018 r.  przyporządkowanie wymogów do powyższych kategorii nie jest literalnie i jednoznacznie wskazane w treści NC RfG. W cyt. dokumencie PSE dokonano przyporządkowania na podstawie brzmienia odnośnego przepisu oraz analizy zawartości merytorycznej.

 

Natomiast w przypadku wymogów specyficznych dla obiektu wymóg taki musi być indywidualnie opracowany dla danego PGM na etapie przyłączania PGM do sieci, wymogi takie nie są zatwierdzane przez Prezesa URE.

 

Przepisy przejściowe 

 

Zgodnie z punktem 8 preambuły NC RfG:

 

„Ze względu na konieczność zagwarantowania pewności prawa wymogi niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie do nowych zakładów wytwórczych, ale nie powinny mieć zastosowania do istniejących modułów wytwarzania ani do modułów wytwarzania będących już w zaawansowanej fazie planowania, choć jeszcze nieukończonych, chyba że właściwy organ regulacyjny lub państwo członkowskie postanowi inaczej w oparciu o stopniowe zmiany wymogów dotyczących systemu i pełną analizę kosztów i korzyści lub w przypadku, gdy przeprowadzono poważną modernizację takich zakładów wytwórczych”.

Postanowienia NC RfG dotyczą, co do zasady, nowych modułów wytwarzania energii. Istniejące moduły wytwarzania energii nie będą podlegały wymogom NC RfG, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii (art. 4. ust. 1 lit. a) NC RfG).

 

Art. 4 ust. 2 NC RfG stanowi, iż moduł wytwarzania energii uznaje się za istniejący, jeżeli:

 

a) jest już przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie rozporządzenia; lub


b) właściciel zakładu wytwarzania energii zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia, z tym, iż taki właściciel zakładu musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

 

Zatem, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit.  b), postanowienia Kodeksu będą stosowane do modułów wytwarzania energii, które nie były przyłączone do sieci w dniu 17 maja 2016 r., jeśli ich właściciel nie zawrze wiążącej umowy zakupu podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do 17 maja 2018 r. lub nie powiadomi o jej zawarciu właściwego operatora systemu i OSP w terminie do 17 listopada 2018 r.

 

Niezależnie od powyższego, na poziomie krajowym może zostać podjęta decyzja o rozszerzeniu zakresu stosowania NC RfG również na istniejące moduły wytwarzania energii (art. 4 ust. 1 lit. b) oraz ust. 3-5 NC RfG).

 

  

Wniosek o rozstrzygnięcie przez Prezesa URE czy urządzenie, instalacja lub sieć są nowe czy istniejące

 

 

Projektowana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne doprecyzowuje procedurę, dzięki której w jednoznaczny sposób możliwe będzie ustalenie, czy nowo przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci należy uznać za nowe czy istniejące, w rozumieniu kodeksów przyłączeniowych i tym samym, jakie wymogi techniczne będą w odniesieniu do nich stosowane przez operatorów.

 

Regulacja zawarta w kodeksach sieci stanowi, że właściciele, którzy zawarli ostateczne i wiążące umowy zakupu podstawowej instalacji lub sieci składają do właściwego operatora systemu oraz do operatora systemu przesyłowego powiadomienie, na podstawie którego wskazane w powiadomieniu urządzenia, instalacje lub sieci uznawane są za istniejące.

 

Właściwy operator systemu ani operator systemu przesyłowego nie mają jednak uprawnienia do badania, czy dane urządzenie, instalacja lub sieć rzeczywiście spełnia wskazane w kodeksach przyłączeniowych warunki uznania za istniejące urządzenie, instalację lub sieć.

 

Operator bada jedynie spełnienie wymagań formalnych powiadomienia.

 

W związku z powyższym, w przypadkach szczególnych, w których właściwy operator ma wątpliwość, czy dane urządzenie, instalacja lub sieć może być uznane za istniejące, uznano za konieczne wprowadzenie mechanizmu zwrócenia się do Prezesa URE jako organu rozstrzygającego w tym zakresie.

 

Wprowadzenie przez Państwo Członkowskie takiej możliwości wynika z art. 4 ust. 2
NC RfG, art. 4 ust. 2 NC DCC oraz art. 4 ust. 2 NC HVDC.

 

Tym samym Prezes URE uzyskałby przewidzianą przepisami kodeksów przyłączeniowych kompetencję do rozstrzygania w przedmiotowym zakresie.

 

Istotnym jest, że Prezes URE w takich przypadkach będzie rozstrzygał wątpliwość na wniosek operatora, do którego sieci przyłączane jest urządzenie, instalacja lub sieć przed przyjęciem przez operatora wiążącego rozstrzygnięcia w zakresie przyłączania do sieci, co w ma doprowadzićdo minimalizacji kosztów i usprawni współpracę operatorów i właścicieli przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci.

 

 

 

  

 

 

   0FBA7F4C 7E9A 4B8F 8423 8C6C37629512

   Kalendarium    

 

 

 

 

6 sierpnia 2018 

 

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. zatwierdzającej propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej

 

16 lipca 2018

 

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. znak DRE.WOSE.7128.184.3.2018.ZJ, zatwierdzająca propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

 

17 kwietnia 2018

 

Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), PSE S.A.

 

Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), PSE S.A.

 

Raport ze spotkań konsultacyjnych w zakresie wymogów ogólnego stosowania dla modułów wytwarzania energii wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, PSE S.A.

  

Propozycja wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), Dokument wyjaśniający, PSE S.A.

 

 

 

 

638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5

    Dokumentacja   

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

 

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. znak DRE.WOSE.7128.184.3.2018.ZJ, zatwierdzająca propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

 

 

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB

    Linki    

 

 

 

 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Rządowy Proces Legislacyjny UC128

 

Network Code on Requirements for Grid Connection of Generators (NC RfG) - must-read for European electricity producers