Długoterminowe prawa przesyłu obejmują:

 

 

Punkty 9 i 10 Rozporządzenia FCA

 

(9) Przy uzgadnianiu warunków umów dotyczących długoterminowych praw przesyłowych stosuje się obecnie na terytorium Unii wiele różnych przepisów regulujących alokację. OSP powinni opracować ujednolicony na szczeblu unijnym regulamin alokacji w zakresie fizycznych praw przesyłowych, finansowych praw przesyłowych jako opcji (zwanych dalej „FinPP typu opcja”) oraz finansowych praw przesyłowych jako zobowiązań (zwanych dalej „FinPP typu zobowiązanie”).


(10) Taki ujednolicony regulamin alokacji powinien zawierać przynajmniej opis procesu/procedury alokacji długoterminowych praw przesyłowych, w tym minimalne wymogi dotyczące uczestnictwa, kwestie finansowe, rodzaj produktów oferowanych na aukcjach typu explicit, zasady nominacji, przepisy dotyczące ograniczeń i rekompensat, przepisy, których przestrzegać muszą uczestnicy rynku w przypadku przenoszenia swoich długoterminowych praw przesyłowych, zasadę „wykorzystaj albo sprzedaj” oraz przepisy dotyczące siły wyższej i odpowiedzialności. W ujednoliconym regulaminie alokacji należy również określić zobowiązania umowne, których muszą przestrzegać uczestnicy rynku.

 

1. fizyczne prawa przesyłowe oraz

 

2. finansowe prawa przesyłowe (FinPP), które z kolei dzielą się na:

 

- FinPP typu opcja oraz

 

- FinPP typu zobowiązanie.

 

Wg artykułu 2 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Rozporządzenia FCA) „długoterminowe prawa przesyłowe” oznaczają fizyczne prawa przesyłowe lub FinPP typu opcja bądź FinPP typu zobowiązanie, uzyskane w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych.

 

Kwestia długoterminowych praw przesyłu jest ściśle powiązana z tzw. Regionami Wyznaczania Zdolności Przesyłowych (Capacity Calculation Regions - CCRs).

 

Aktualnie obszar Polski jest objęty trzema CCR: Core, Baltic oraz Hansa a długoterminowe prawa przesyłowe zostały wdrożone dotychczas jedynie w pierwszym z nich.

 

Propozycja regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core została przyjęta przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych (OSP) CCR Core w dniu 13 kwietnia 2017 r. (Propozycja OSP CCR Core dotycząca regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719).

 

Ww. propozycja OSP podlegała, na podstawie Rozporządzenia FCA, zatwierdzeniu przez krajowe urzędy regulacyjne CCR Core, w tym Urząd Regulacji Energetyki (Decyzja URE z dnia 16 października 2017 r. znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2).

 

Wymieniona Decyzja URE z dnia 16 października 2017 r. przewiduje alokację na granicach Polski z Niemcami, Słowacją i Czechami fizycznych praw przesyłu z zasadą „wykorzystaj lub sprzedaj” (ang. uiosi - use it or sell it).

 

Ten sam instrument przewidziano zresztą do alokacji na pozostałych granicach stref cenowych obszaru Core, za wyjątkiem granic Belgii z Holandią i Francją gdzie będą wdrażane finansowe prawa przesyłu typu opcja.

 

Odnośnie granic strefy cenowej Niemiec i Luksemburga z Belgią oraz z Austrią a także pomiędzy Czechami i Słowacją decyzje w zakresie rodzaju alokowanych długoterminowych praw przesyłu jeszcze nie zostały podjęte.

 

 

 

 

   638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5

    Dokumentacja   

 

 

 

Decyzja Prezesa URE z dnia 16 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, zatwierdzająca regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core

 

Informacja OSP z dnia 8 listopada 2017 r.  nt. decyzji Prezesa URE z dnia 16 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, zatwierdzającej regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core

 

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB

    Linki    

 

 

 

 

Long-Term Transmission Rights (LTTRs)