Podstawowym celem funkcjonowania Rynku Bilansującego jest bieżące bilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z generacją przy zapewnieniu odpowiednich parametrów jakościowych i niezawodnościowych dostaw energii.

 

Cel ten jest osiągany poprzez realizację działań bilansujących i dostosowawczych, polegających na zawieraniu przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP - w Polsce PSE S.A.) odpowiednich transakcji handlowych z uczestnikami rynku, których konsekwencją jest zmiana zgłaszanych przez tych uczestników grafików dostaw energii.

 

Modyfikacje przedmiotowych grafików w celu zbilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną z generacją oraz usuwania ograniczeń są działaniami prowadzonymi w skali całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Koszty ponoszone przez operatora w obszarze Rynku Bilansującego podlegają analizie w procesie monitorowania zarządzania ograniczeniami systemowymi.

 

Zasady bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami w KSE określane są przez operatorów systemów (przesyłowego i dystrybucyjnego) i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej (IRiESP).

 

Na koniec 2014 r. w procesach rynku bilansującego uczestniczyło 119 podmiotów, w tym 17 wytwórców, 7 odbiorców końcowych, 7 odbiorców sieciowych, 80 przedsiębiorstw obrotu, 2 giełdy energii, 5 OSD oraz PSE S.A. jako OSP.

 

Dane techniczno-handlowe były zgłaszane przez 45 operatorów rynku i dotyczyły 337 jednostek grafikowych (patrz: Raport Prezesa Jrzędu Regulacji Energetyki, Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe, 26 czerwca 2015).