Mimo konkluzji zawartej w artykule:


Czy uprawnienia do emisji CO2 są aktywem trwałym – uwagi na gruncie art. 5a – 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa


polski ustawodawca zdecydował się jednak na rozwiązanie polegające na znowelizowaniu wskazanej ustawy. W artykule sygnalizowałem problemy prawne związane z ujęciem uprawnień do emisji w księgach rachunkowych i wpływem ewentualnych rozbieżności na realizację obowiązku z art. 5c ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Z wybranym przez Ministra Środowiska rozwiązaniem nie będę polemizował, tym bardziej, iż jest szybsze a projektowany art. 77 nowej ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (projekt opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska, dalej: nowy projekt ustawy  EUETS) bardzo uprości obrót uprawnieniami do emisji CO2 w spółkach Skarbu Państwa (podlegających cyt. ustawie z 8 sierpnia 1996 r.).


O co chodzi? Nowy projekt ustawy EUETS w art. 77 nowelizuje ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, ze zm.) dodając w art. 5a w ust. 3 pkt 6 w brzmieniu:


„6) nabycia lub rozporządzania uprawnieniami do emisji, jednostkami przyznanej emisji, jednostkami redukcji emisji, jednostkami poświadczonej redukcji emisji, o których mowa w ustawie z dnia ... 2010 r. o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych".


Wskazany art. 5c ustawy wymagał, aby państwowe osoby prawne uzyskiwały zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego obowiązku jest nieważna.

Znowelizowany ust. 3 określa, jakie czynności prawne nie wymagają takiej zgody.

Dodano tu właśnie rozporządzanie EUA, CER i ERU.


Wskazana nowela będzie zapewne też przyczynkiem do znowelizowania statutów spółek Skarbu Państwa, bowiem zawierały one bardzo często odniesienia do regulacji cyt. art. 5c omawianej ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.


We wspomnianym zamiarze uproszczenia obrotu uprawnieniami do emisji ustawodawca wydaje się konsekwentny, bowiem analogiczny zapis zawiera również właśnie opublikowany na stronach www Ministerstwa Środowiska  projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania (art. 26).

Rozporządzanie przyszłymi uprawnieniami do emisji SO2 i NOx też będzie wyłączone z obowiązku zgłaszania do Ministra Skarbu Państwa na podstawie ww. ustawy. To również wydaje się słusznym rozwiązaniem - mimo wszystkich odmienności EUETS oraz projektowanego systemu handlu SO2 i NOx zasadne jest potraktowanie omawianego zagadnienia analogicznie.

Pozostaje oczekiwać, iż projektowane rozwiązania zostaną utrzymane w ostatecznie przyjętym tekście - obecnie znajdują się bowiem na etapie konsultacji społecznych (termin do 1 marca).