Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej termin udostępnienia zweryfikowanych danych o emisji za 2008 r.

Termin ten wskazano z dokładnością co do godziny.


W systemie handlu emisjami (EU ETS) terminem końcowym dla przedłożenia przez instalacje zweryfikowanych danych o emisjach za poprzedni rok jest 31 marca roku następnego. I tak zweryfikowane dane o emisjach za rok 2008 powinny być przez instalacje przedłożone Komisji do dnia 31 marca 2009 r.

Komisja Europejska poinformowała, że umożliwi nieograniczony publiczny dostęp do danych o zweryfikowanych emisjach w ramach systemu handlu emisjami EU ETS za 2008 r., gdy tylko otrzymane od instalacji dane osiągną 80 proc. łącznych zweryfikowanych emisji za rok 2007. Główny Administrator Systemu CITL będzie obliczał tę proporcję od dnia 1 kwietnia 2009 r. Gdy tylko ww. wielkość zostanie osiągnięta, na stronie internetowej http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm zostanie opublikowane stosowne ogłoszenie oraz zostanie umożliwiony nieograniczony dostęp w czasie rzeczywistym do ww. danych zgromadzonych w CITL.

Początkowo dane będą ujawnione wg instalacji a zagregowane i zweryfikowane dane będą upublicznione 15 maja 2009 r.

Komisja zwraca uwagę, iż dane zagregowane oraz w niektórych przypadkach dane dotyczące poszczególnych instalacji nie są bezpośrednio porównywalne ze względu na rozszerzenie oraz stopniowe ujednolicanie zakresu wspólnotowego systemu handlu emisjami. Komisja wyłącza ponadto swoją odpowiedzialność za poprawność danych.

Komentarz

Ujawnienie danych o zweryfikowanych emisjach za 2008 r. (który jest pierwszym rokiem okresu rozliczeniowego 2008 – 2012) jest szczególnie istotne dla kształtowania się trendów cenowych uprawnień do emisji CO2.

Należy przypomnieć, iż opublikowanie takich danych za rok 2005 (który był pierwszym rokiem okresu rozliczeniowego 2005 – 2007) w zasadzie przesądziło o deprecjacji cen uprawnień w pierwszym okresie rozliczeniowym, ujawniło bowiem znaczną nadwyżkę alokacji w stosunku do rzeczywistych emisji. Istnienie takiego związku przyczynowego potwierdziła oficjalnie Komisja Europejska w swoim Komunikacie MEMO/08/796 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Spadek cen uprawnień do kwoty bliskiej zeru w końcu pierwszego okresu rozliczeniowego oznaczał jednocześnie fiasko początkowej fazy handlu uprawnieniami do emisji (uprawnień z pierwszego okresu rozliczeniowego nie można było przenosić na okres 2008 – 2012).

Stąd zapowiadane przez Komisję upublicznienie danych o zweryfikowanych emisjach za rok 2008 jest istotnym wydarzeniem dla podmiotów uczestniczących w systemie handlu emisjami a jego wpływ na ceny transakcyjne może być znaczny. Z tego wynika zapewne skrupulatność Komisji w zapewnieniu przejrzystości publicznego dostępu do tych informacji - w ww. Komunikacie Komisji wskazano termin z dokładnością co do godziny.