Wszystkie alokacje uprawnień do emisji będą dokonane przez Komisję Europejską w sposób jednolity przed rozpoczęciem trzeciego okresu rozliczeniowego. Odstępuje się od sporządzania Krajowych Planów Alokacji Uprawnień (KPRU) na szczeblu Państw Członkowskich.

 

Szczegółowe zasady nieodpłatnego przydziału uprawnień w trzecim okresie rozliczeniowym 2013-2020 precyzujące zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (wg brzmienia stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w dniu 17 grudnia 2008 r. opublikowanego na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego) będą określone przez Komisję Europejską do 31 grudnia 2010 r.

 

Ustalone przez Komisję zasady będą w pełni zharmonizowane i będą obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Ich celem jest, aby wszystkie podmioty gospodarcze w całej Unii Europejskiej prowadzące taką samą lub podobną działalność podlegały tym samym regułom.

 

Zgodnie z Memorandum Komisji (MEMO/08/796) z 17 grudnia 2008 r. ustalone przez Komisję przepisy zapewnią w maksymalnym możliwym stopniu, iż alokacja uprawnień będzie promować technologie niskoemisyjne. Przewidywane jest oparcie alokacji o tzw. „benchmark” polegający na przypisaniu pewnej ilości uprawnień do wielkości historycznej produkcji.

 

Taki system będzie nagradzał operatorów instalacji, którzy wcześnie podjęli działania w celu redukcji gazów cieplarnianych.

 

System ten wg Komisji lepiej odzwierciedla zasadę „płaci ten kto zanieczyszcza” a ponadto daje silniejsze zachęty do redukcji emisji, ponieważ przydziały nie będą się już odbywać w oparciu o emisje historyczne.

 

Wszystkie alokacje będą dokonane przed rozpoczęciem trzeciego okresu rozliczeniowego.

 

Komisja najwidoczniej wyciągnęła także wnioski z uzasadnienia wyroku Sądu I Instancji w sprawie T-374/04 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej (gdzie zarzucono Komisji brak wcześniejszych jednoznacznych informacji o wykluczeniu dopuszczalności korekt ex post) i wyraźnie wskazała w dokumencie z 17.12.2008 r., iż żadne korekty ex post w trzecim okresie rozliczeniowym nie będą dozwolone.

 

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej MEMO/08/796 z 17 grudnia 2008 r. pkt 14