1 stycznia 2009 r. weszła w życie niemiecka ustawa o popieraniu energii odnawialnej w sektorze ciepłownictwa (Erneuerbare - Energien -Warmegesetz - EEWarmeG). Zgodnie z tekstem ustawy, celem nowych przepisów jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu ciepła do 14 % do roku 2020.

Zgodnie z ustawą właściciele nowych budynków będą zobowiązani zapewnić określony udział energii odnawialnej w pokryciu zapotrzebowania budynku na ciepło. Natomiast Kraje Związkowe (Landy) na mocy ustawy są upoważnione do wprowadzenia obowiązku stosowania energii odnawialnej w już istniejących budynkach.

I tak przykładowo, użycie energii słonecznej do celów ogrzewania będzie uznane za spełniające wymagania ustawy, o ile 15 % zapotrzebowania cieplnego budynku będzie pokryte przez to źródło. W odniesieniu do kolektorów słonecznych wymogi ustawy będą spełnione jednak tylko w przypadku, gdy w budynkach mieszkalnych z co najmniej dwoma mieszkaniami stosunek powierzchni kolektorów słonecznych do powierzchni mieszkalnej wynosi 0,03 m2 na m2 (w budynkach mniejszych ten stosunek może wynosić 0,04).

Ustawa określa także szczegółowe wymagania w odniesieniu do pozostałych źródeł energii odnawialnej, w tym biomasy i energii geotermalnej - przy czym wymagany stosunek pokrycia zapotrzebowania cieplnego w tym przypadku wynosi (za wyjątkiem biomasy gazowej) 50 %.

Jako alternatywne środki pokrycia zapotrzebowania na ciepło ustawa dopuszcza wykorzystanie ciepła wyprodukowanego w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej (tzw. CHP plants) - z zastrzeżeniem, iż instalacja spełnia wymogi instalacji wysokosprawnej określone w Dyrektywie 2004/8/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. (OJ. EU L 52 p. 50). Możliwe jest także wykorzystanie oszczędności energii cieplnej lub pokrycie zapotrzebowania na ciepło z sieci - również z zachowaniem określonych w ustawie warunków szczegółowych.

Właściciele budynków są zobowiązani posiadać oraz przechowywać dowody spełnienia obowiązków nałożonych przez ustawę.

Odrębnym zakresem unormowanym w ustawie jest zobowiązanie Państwa do dofinansowania realizacji celów określonych w ustawie w kwocie 500 milionów euro rocznie na latach 2009 - 2012 oraz umocowanie Federalnego Ministra Środowiska, Ochrony Przyrody oraz Bezpieczeństwa Nuklearnego do wydania w tym zakresie szczegółowych przepisów wykonawczych. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie budowy lub rozbudowy instalacji zaopatrzenia w ciepło, z wykorzystaniem energii słonecznej, biomasy, energii geotermalnej i in. określonych w ustawie.

Dofinansowanie nie może być jednakże udzielone w celu wsparcia zamierzeń, których realizacja jest nakazana ustawą lub prawem Krajów Związkowych.

Wskazane przepisy nie będą miały zastosowania do budów rozpoczętych przed 1 stycznia 2009 r. (przez rozpoczęcie budowy rozumie się złożenie odpowiedniego wniosku lub zgłoszenie rozpoczęcia budowy).