Jak już informowaliśmy aktualnie biegnie termin do zgłaszania uwag i opinii dotyczących upublicznionych przez Komisję Europejska założeń przyszłego systemu auctioningu uprawnień do emisji CO2.

Swoje opinie wyraziły m.in. Danish Energy Association oraz Association of the Austrian Electricity Companies. W obu opiniach wyrażono zgodny pogląd, iż aukcja jednorundowa (a single-round sealed-bid auction) będzie najodpowiedniejszym formatem dla aukcji uprawnień do emisji CO2.


Za najwłaściwszy model kształtowania cen uznano cenę jednolitą (uniform-pricing).

Jako uzasadnienie wskazano, iż taka formuła przekazuje jasne sygnały w zakresie wartości EUA, zwiększając tym samym przewidywalność na rynku. Zapewnia również, iż każdy zwycięski uczestnik płaci tę samą cenę, co oznacza, iż cena ustalona na aukcji jest godziwa a ryzyko zaburzenia cen na rynku wtórnym jest zminimalizowane.

W przypadku kilku ofert z tą samą ceną uznano, iż należy przyznać uprawnienia do emisji wg zasady proporcjonalności (pro-rata re-scaling of bids).

Opinie obu uczestników konsultacji są również zgodne w poglądzie, iż nie należy ustalać ceny minimalnej (no reserve price).


www.ochronaklimatu.com