Przedstawiamy w ujęciu syntetycznym główne kwestie, które będą musiały być rozstrzygnięte w przyszłym rozporządzeniu Komisji Europejskiej w sprawie auctioningu - na podstawie opracowania Technical Aspects of Emissions Allowances Auctions firmy ICF International działającej na zlecenie Komisji Europejskiej.

 

Do kwestii decyzyjnych należą m.in.:

 

1)    czy dopuścić tzw. „wczesne aukcje” – tj. aukcje dotyczące uprawnień, które przypadają pod limit np. roku 2014 ale odbywają się w roku 2012 lub 2013 (aukcje takie mogę służyć potrzebom zabezpieczenia przed zmiennością cen uprawnień);

 

2)    aukcje spot (z niezwłoczną dostawą i rozliczeniem) lub futures (z dostawą kilka miesięcy lub lat po dacie aukcji) – aukcje spot są uważane za łatwiejsze w realizacji i bardziej odpowiednie do wdrożenia we wstępnej fazie funkcjonowania systemu auctioningu, podczas gdy aukcje futures służą bardziej „wyrafinowanym” potrzebom uczestników systemu z bardziej rozbudowaną infrastrukturą  handlową;

 

3)    częstotliwość aukcji – ile razy w roku;

 

4)    wielkość partii – ilość uprawnień związanych z jedną jednostką zbywanego towaru. W opracowaniu ICF zawarta jest rekomendacja wskazująca na celowość określenia tej wielkości na 1000 uprawnień;

 

5)    aukcje z wieloma rundami lub jedną rundą (tzw. sealed-bid auction). W ślad za aukcjami organizowanymi na RGGI rekomendacja ICF obejmuje aukcję jednorundową;

 

6)    cena rozliczenia zwycięskich ofert – dwa systemy: aukcji z ceną wyróżniającą (discriminatory - price auction – zwycięzca aukcji płaci cenę, jaką wylicytował) oraz z ceną jednolitą (uniform price auction – zwycięzca aukcji płaci cenę najniższej zaakceptowanej oferty). W opracowaniu brak jednoznacznej rekomendacji;

 

7)    w przypadku seald – bid  auctions gdy więcej niż jedna oferta została zaproponowana z ceną odpowiadającą cenie rozliczenia, możliwe jest albo proporcjonalne zmniejszenie ofert albo przypadkowy wybór wybranej oferty – obie opcje wchodzą w grę;

 

8)    cena minimalna (reserve price) – oferty przedłożone z ceną niższą niż cena minimalna nie są akceptowane – do rozstrzygnięcia, czy powinna być określona;

 

9)    ograniczenie dopuszczalnej wielkości ofert od jednego podmiotu (obejmującego również grupę spółek);

 

10)kwestia wcześniejszej rejestracji użytkowników i związane z tym procedury identyfikacji kontrahenta (KYC checks) w kontekście wymagań Dyrektywy AML (anty - money laundering) oraz dyrektywy MIFID;


11) stopień centralizacji / decentralizacji systemu.